Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Nanlin Hotel Suzhou

Addr: 20 Gunxiufang, Shiquan Street (Shiquan Jie Gunxiu Fang)(20(()
Tel: +86-512-68017888  Fax: +86-512-68015668
click and print it with you